Imprint

TË DHËNAT LIGJOJE
BHAKTI MARGA ALBANIA
Rruga: Abdyl Frasheri. ZK 8270
Nr.Pasurie 2/370+3-32
Tirane

Tel: +355 688088778
Email: info@bhaktimarga.al

Regjistruar ne Gjykaten e Tiranes, me Vendim No. 1280, Date 25.07.2018
VAT L82222451T
Manaxhimi: Laura Zhebo, Ornela Zholaj